Klasický tanec

Klasický tanec je v súčasnosti uznávaný ako jeden zo základných výrazových prostriedkov scénického tanečného umenia. Je to pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou. 

Vyučovacia hodina kladie nároky na disciplínu pohybu, precíznosť a sústredenie na uvedomelý pohyb, ktorý má svoje pravidlá a štýl. Klasický tréning kultivuje telo, zlepšuje a rozvíja tanečnú techniku. V každom ročníku sa okrem výučby nových cvikov zdokonaľujú súčasne cviky už prebrané. Systematická práca vedie k zdokonaleniu technického prevedenia, k rozvoju stability, k zlepšeniu koordinácie pohybu, ale tiež rozvíja trpezlivosť a vôľu prekonávať ťažkosti.