O škole

O škole

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.

Najneskôr do 15.augusta bude zverejnený presný termín konania prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory na webovej stránke základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste. Zápisné na dieťa je vo výške 2 €.

Vyplnené prihlášky môžete doručiť poštou na adresu: Základná umelecká škola, Zámok 105, 014 01 Bytča alebo elektronicky na adresu: zusbytca@gmail.com do 30. júna 2020.

 

Viera Křížová

riaditeľka

                                                                                                                                                    PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ V SPODNEJ ČASTI TOHTO ČLÁNKU POD OBRÁZKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

                                                                                                                                                                                         

HUDOBNÁ TEÓRIA - MATERIÁLY PRE ŽIAKOV 21.4.2020

Pozdravujem všetkých žiakov. Posielam nové pracovné listy. Prosím rodičov pripravkárov, aby si otázky 1 až 9 z pracovného listu prešli spolu so žiakmi. Brali sme ich aj na hodinách, takže ich stačí len opakovať, aby ich žiaci ovládali a nezabudli na ne.

Mária Benková

INFORMÁCIA K ÚHRADE ŠKOLNÉHO

 

Na základe stanovených pravidiel v školskom poriadku, školné za druhý polrok musí byť uhradené do 15. februára príslušného roku. Ak ste úhradu zatiaľ neurobili, je potrebné školné uhradiť čo najskôr.

 

Po skončení mimoriadnych opatrení sa situácia ohľadom zaplateného školného bude riešiť po prerokovaní so zriaďovateľom.

ZUŠ V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania až do odvolania pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou. Pedagógovia sú so žiakmi v kontakte, usmerňujú ich v práci, poskytujú konzultácie, individuálne interaktívne hodiny, pripravujú pre žiakov tvorivé úlohy a zadania. Postupne budeme úlohy aktualizovať a dopĺňať.

Ak hľadáte informácie, či podporu v súvislosti s domácim vyučovaním, odporúčame vám sledovať aj portál www.ucimenadialku.sk, kde môžete nájsť praktické rady a psychologickú podporu pri zvládnutí tejto mimoriadnej situácie.

O ďalších aktuálnych opatreniach a rozhodnutiach vás budeme informovať priebežne.

Prajeme všetkým veľa síl, trpezlivosti a najmä pevné zdravie.

 

Viera Křížová

PRERUŠENIE VÝUČBY V ZUŠ BYTČA - KORONAVÍRUS - OZNAM !!!

Na základe opatrení, ktoré boli schválené krízovým štábom a predstaviteľmi vlády SR, bude od pondelka 16. marca DO ODVOLANIA prerušená výučba aj v našom školskom zariadení. Základná umelecká škola v Bytči ruší vyučovanie aj v piatok 13.3.2020. Týmto žiadame rodičov, aby v čase voľna, ktoré je schválené za účelom minimalizácie šírenia nákazy koronavírusom, dbali na to, aby ich deti nenavštevovali miesta s vyšším počtom ľudí. Zároveň prosíme rodičov o sledovanie aktuálnej situácie. Všetky potrebné informácie budeme aktualizovať a zverejňovať na webovej stránke ZUŠ Bytča.

Veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

Základná umelecká škola v BYTČI                                                                            riaditeľka ZUŠ Bytča Mgr. Viera Křížová

 

KORONAVÍRUS - OPATRENIA

OZNAM – Dôležité!

Na základe záverov krízového štábu Mesta Bytča, ktorý zasadal 10.3.2020, ZUŠ Bytča prijala s účinnosťou od 10.3.-do 24.3 nasledovné opatrenia:

  • rušia sa koncerty plánované na mesiac marec,
  • ruší sa výučba v Dome kultúry – žiaci LDO a TO budú mať hodinu v ZUŠ-ke,
  • pri návrate z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, po dobu 14 dní nechajte dieťa v karanténe,
  • v prípade akýchkoľvek príznakov infekcie dýchacích ciest neposielajte dieťa do školy,
  • dôsledne denne kontrolovať zdravotný stav detí

2 PERCENTÁ

 

Vážení rodičia,
každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy cestou jej rodičovského združenia. 

Ďakujeme za doterajšiu podporu a zároveň oznamujeme, že je našu školu opätovne možné podporiť vašimi 2 percentami z daní. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie vybavenia jednotlivých odborov formou nákupu materiálov a pomôcok pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor a taktiež sa finančné prostriedky použijú na nákup hudobných nástrojov a ich servis.

Za pomoc srdečne ďakujeme!
Mgr. Viera Křížová

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.1.2020

.

 

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 21.11.2019

.

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

.

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK