O škole

O škole

KONCERT UČITEĽOV

V utorok 26. marca 2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutoční KONCERT UČITEĽOV o 16:00.


                                                                                                                       Ste srdečne pozvaní...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prosím kliknite na nasledujúci link.

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37809806

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 28.2.2019

Verejný žiacky koncert 28.2.2019

 

1. Alica FURENDOVÁ - gitara

2. Miroslav SKUKÁLEK - akordeón

3. Jakub GÁLIK - klavír

4. Alex LÖRINCZ - keyboard

5. Jasmína DZÚRIKOVÁ - spev

6. Paľko CEDZO - akordeón

7. Júlia STOLÁROVÁ - klavír

8. Romana PUCHOŇOVÁ - gitara

9. Lucia PALKOVÁ - akordeón

10. Karin GÁLIKOVÁ - klavír

11. Peter MASLOVSKÝ - akordeón

 

 

 

2 PERCENTÁ

 

 

Vážení rodičia,
každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy cestou jej rodičovského združenia. 

Ďakujeme za doterajšiu podporu a zároveň oznamujeme, že je našu školu opätovne možné podporiť vašimi 2 percentami z daní. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie vybavenia jednotlivých odborov formou nákupu materiálov a pomôcok pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor a taktiež sa finančné prostriedky použijú na nákup hudobných nástrojov a ich servis.

Za pomoc srdečne ďakujeme!
Mgr. Viera Křížová

Potrebné tlačivá je možné stiahnuť v priložených súboroch (pozri dole).

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Bytči oznamuje, že prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia

6. - 7. mája 2019

od 13.00 hod. - 17.00 hod. v ZUŠ Bytča

zápisné na dieťa 2€

 

 

 

Povinné informácie

Poskytovanie a zverejňovanie informácií.

Školský poriadok

Školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky Mš SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky Mš SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl (schválené Mš SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

Výročné správy.

Poslanie

Výchova detí a mládeže je vznešeným a náročným poslaním. Radostná a povznášajúca je práca s deťmi, ktorá svoj čas využíva zmysluplne.

História školy

Základná umelecká škola  v Bytči bola zriadená v šk.roku 1959/1960 ako pobočka Hudobnej školy v Žiline.