O škole

O škole

Prijímacie skúšky 3.- 4.mája 2017

Prijímacie skúšky do všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Bytči spojené s talentovou skúškou na školský rok 2017/2018

 budú prebiehať v dňoch 3. a 4. mája 2017 v čase 13.00 hod. - 17.00 hod. v budove ZUŠ - Zámok č. 105, Bytča

Zápisné na dieťa 2€.

Povinné informácie

Poskytovanie a zverejňovanie informácií.

Školský poriadok

Školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky Mš SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky Mš SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl (schválené Mš SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

Výročné správy.

Poslanie

Výchova detí a mládeže je vznešeným a náročným poslaním. Radostná a povznášajúca je práca s deťmi, ktorá svoj čas využíva zmysluplne.

Voľné pracovné miesta!!!

Ponúkame voľné pracovné miesto pre učiťeľa hry na akordeón a tanečného pedagóga.

História školy

Základná umelecká škola  v Bytči bola zriadená v šk.roku 1959/1960 ako pobočka Hudobnej školy v Žiline.