O škole

O škole

Letný tábor našej ZUŠ

Od pondelka 10.7.2023 bude v našej škole prebiehať týždenný letný denný tábor.

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia v dňoch:

2. – 4. mája 2023

v priestoroch ZUŠ Bytča  popoludní od 13.00 – do 17.00 hod. Prihlášky detí môžete posielať v priebehu apríla na adresu školy ( Základná umelecká škola Bytča, Zámok 105, 014 01, alebo na mail školy ( zusbytca@gmail.com). Okrem zaslania prihlášky je tiež povinné zúčastniť sa talentových prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia v stanovenom termíne 2.- 4. 5. 2023.

Prihlášky si môžete stiahnuť , alebo vyzdvihnúť  osobne v škole.

Bližšie informácie k talentovým prijímacím skúškam nájdete na stránke.

 

 --- PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE ---

PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

 

Základná umelecká škola v Bytči v školskom roku 2022 / 2023 organizuje prípravu na talentové skúšky z  výtvarnej výchovy. V ročnom prípravnom kurze žiaci získajú zručnosti v kresbe / ceruzka, uhlík, rudka / a maľbe / temperové, vodové farby  /. Ťažisko práce bude na zvládnutí kresby zátišia  /umiestnenie do formátu, perspektíva, proporcie, svetlo - tieň /.

Kurz sa organizuje pre žiakov 9.ročníka základnej školy, ako príprava na talentové skúšky na stredné umelecké školy a študentov stredných škôl, ako príprava na talentové skúšky na vysokú školu.

 

Záujem nahlásiť do konca školského roka 2021/2022, príp. na začiatku nového /najneskôr však do 10.septembra 2022/ vo výtvarnom odbore ZUŠ, alebo mailom: zusbytca@gmail.com

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - INFORMÁCIE

 

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú v dňoch:

                                                                   2.5- 4.5. 2022                                                                  

v priestoroch školy

Požiadavky

Hudobný odbor:   

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

 

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

 

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres , cvičky/.

 

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov , osobný pohovor s dieťaťom. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

 

 

Zápisné: 2 €                                                                                                                                                 Viera Křížová

                                                                                                                                                                                 riaditeľ školy

 

 

 

2 PERCENTÁ

 

2 % z daní pre naše OZ

Milí rodičia, milí priatelia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

IČO:   42065500
Názov organizácie: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Bytči
​Sídlo:   ZUŠ Bytča, Zámok 105, 014 01 Bytča

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Za pomoc a Vašu podporu srdečne ďakujeme, vážime si Vaše rozhodnutie a pomoc pri skvalitňovaní vybavenia školy a rozvíjaní našich aktivít.

Ako postupovať, ak ste ZAMESTNANEC

  • do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
  • do 30. apríla doručte tlačivá na daňový úrad podľa Vášho bydliska (resp. najneskôr do 25. apríla doručte do školy).

Ako postupovať v prípade, že ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie

  • vyplňte v daňovom priznaní pre FO kolónky pre poukázanie 2 % dane z príjmu,
  • daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30. júna 2022 alebo 30. septembra 2022).

Ako postupovať v prípade PRÁVNICKEJ OSOBY

  • vyplňte v daňovom priznaní pre PO kolónky pre poukázanie 2 % dane z príjmu,
  • daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30. júna 2022 alebo 30. septembra 2022).

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti vydá nezisková organizácia fyzickej osobe Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane (zamestnanec), resp. k daňovému priznaniu (fyzická osoba, SZČO).

 

 

                                                                    Mgr. Viera Křížová

 

POTVRDENIE O VYKONANÍ ANTIGÉNOVÉHO SAMOTESTU S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM - TLAČIVO

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI - TLAČIVO

 

Tlačivo stiahnete v nasledujúcom odkaze:

 

--- PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ---

KARANTÉNA - KEDY ŽIAK NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ ZUŠ?

 
Vážení rodičia, 
 
v prípade, že Vaše dieťa navštevuje školu, ktorú z dôvodu vysokej chorobnosti zatvorili, poprosím Vás aby ste dieťa neposielali na vyučovanie v ZUŠ. 
Skontaktujte sa prosím s pedagógom dieťaťa a dohodnite sa na postupe. 
 
Ďakujeme za pochopenie. 
 
Vedenie školy

PODMIENKY VSTUPU DO PRIESTOROV ŠKOLY

 

Žiaci vstupujú do priestorov školy samostatne 5 minút pred vyučovaním. V prípade nutnosti sprievodu žiaka sprevádzajúca osoba ihneď po odprevadení žiaka opúšťa priestor školy.

Do priestorov školy je zákaz vstupu všetkým osobám okrem zamestnancov školy spĺňajúcim kritéria aktuálne platnej legislatívy v režime OTP. Ostatné osoby môžu vstúpiť do priestorov školy len so súhlasom riaditeľa školy po predložení aktuálne platných dokumentov požadovaných pre režim OTP.

Pri vstupe do priestorov školy aj naďalej platí dôsledné dodržiavanie aktuálne platných pandemických opatrení R (respirátor) – O (odstup) – R (dezinfekcia rúk) vrátane vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka.

 

 

                                                                                                                                                                               vedenie ZUŠ Bytča

OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY VYUČOVANIA OD 10.1.2022

 

Oznamujeme žiakom a rodičom, že v pondelok 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov a riadiť sa Školským semaforom.

 

--- ŠKOLSKÝ SEMAFOR ---

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK