O škole

O škole

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Dňa 20.mája 2024  sa uskutoční výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Bytči na funkčné obdobie 2024-2029.

Prijímacie skúšky 2024

Milí rodičia a záujemci o umelecké vzdelanie, blíži sa čas prijímacích skúšok našej školy.
 

Adventný koncert 2023

Srdečne Vás pozývame na Adventný koncert.

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina

Letný tábor našej ZUŠ

Od pondelka 10.7.2023 bude v našej škole prebiehať týždenný letný denný tábor.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - INFORMÁCIE

 

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú v dňoch:

                                                                   2.5- 4.5. 2022                                                                  

v priestoroch školy

Požiadavky

Hudobný odbor:   

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

 

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

 

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres , cvičky/.

 

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov , osobný pohovor s dieťaťom. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

 

 

Zápisné: 2 €                                                                                                                                                 Viera Křížová

                                                                                                                                                                                 riaditeľ školy

 

 

 

2 PERCENTÁ

 

2 % z daní pre naše OZ

Milí rodičia, milí priatelia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

IČO:   42065500
Názov organizácie: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Bytči
​Sídlo:   ZUŠ Bytča, Zámok 105, 014 01 Bytča

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Za pomoc a Vašu podporu srdečne ďakujeme, vážime si Vaše rozhodnutie a pomoc pri skvalitňovaní vybavenia školy a rozvíjaní našich aktivít.

Ako postupovať, ak ste ZAMESTNANEC

  • do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
  • do 30. apríla doručte tlačivá na daňový úrad podľa Vášho bydliska (resp. najneskôr do 25. apríla doručte do školy).

Ako postupovať v prípade, že ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie

  • vyplňte v daňovom priznaní pre FO kolónky pre poukázanie 2 % dane z príjmu,
  • daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30. júna 2022 alebo 30. septembra 2022).

Ako postupovať v prípade PRÁVNICKEJ OSOBY

  • vyplňte v daňovom priznaní pre PO kolónky pre poukázanie 2 % dane z príjmu,
  • daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30. júna 2022 alebo 30. septembra 2022).

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti vydá nezisková organizácia fyzickej osobe Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane (zamestnanec), resp. k daňovému priznaniu (fyzická osoba, SZČO).

 

 

                                                                    Mgr. Viera Křížová

 

POTVRDENIE O VYKONANÍ ANTIGÉNOVÉHO SAMOTESTU S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM - TLAČIVO

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI - TLAČIVO

 

Tlačivo stiahnete v nasledujúcom odkaze:

 

--- PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI ---

KARANTÉNA - KEDY ŽIAK NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ ZUŠ?

 
Vážení rodičia, 
 
v prípade, že Vaše dieťa navštevuje školu, ktorú z dôvodu vysokej chorobnosti zatvorili, poprosím Vás aby ste dieťa neposielali na vyučovanie v ZUŠ. 
Skontaktujte sa prosím s pedagógom dieťaťa a dohodnite sa na postupe. 
 
Ďakujeme za pochopenie. 
 
Vedenie školy

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK