Hudobný odbor

Hudobný odbor

O hudobnej náuke

Predmet hudobná náuka vyučujú interné vyučujúce:

 • Mgr. Mária Benková
 • Mgr. Katarína Hrtánková

O oddelení bicích nástrojov

Hru na bicie nástroje vyučuje externý vyučujúci:

 • Juraj Vrúbel

O organovom oddelení

Hru na organ vyučuje interný pedagóg:

 • Mgr. Jana Očovská

O gitarovom oddelení

Hru na gitaru vyučuje  interný pedagóg:

 • Mgr. Ivana Mičacíková

a externý vyučujúci:

 • Radovan Hrbek

O husľovom oddelení

Hru na husle vyučuje interná vyučujúca:

 • Mgr. Alena Čičková

a externí vyučujúci :

 • Mgr. art. Denisa Marcinová
 • Peter Suran

 

O speváckom oddelení

Spev vyučuje interná vyučujúca:

 • Tamara Krnčánová

O oddelení dychových nástrojov

V dychovom oddelení vyučujú interní pedagógovia:

 • Mgr. Katarína Hrtánková
 • Ing. Peter Jakubík, DiS. art

 

 

O akordeónovom oddelení

Hru na akordeóne vyučuje interný pedagóg:

 • Mgr. Veronika Harvancová

 a externí pedagógovia:

 • Eva Harvaníková
 • Štefan Špirec

O hre na keyboarde

Hru na keyboarde vyučujú interní pedagógovia:

 • Mgr. Veronika Kolková
 • Mgr. Mária Benková
 • Ing. Peter Jakubík, DiS. art

O klavírnom oddelení

Vyučujúci:

 • Dana Terešová DiS.art.
 • Mgr. Marta Búšfyová, DiS.art.
 • Mgr. Jana Očovská
 • Jarmila Jánošíková
 • Magdaléna Vaňoučková