Hudobný odbor

Hudobný odbor

O klavírnom oddelení

Hru na klavír vyučujú interní pedagógovia:

 • Dana Terešová, DiS.art.
 • Mgr. Marta Búšfyová, DiS.art.
 • Mgr. art. Michal Vaňouček

 

 

O hre na keyboarde

Hru na keyboarde vyučuje interný pedagóg:

 • Mgr. Mária Benková

a externí pedagógovia:

 • Ján Špirec
 • Tomáš Svorník

O oddelení dychových nástrojov

Drevené dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón) vyučuje interný pedagóg:

 

 • Mgr. Katarína Hrtánková

a externí pedagógovia:

 • Ing. Peter Jakubík, DiS. art
 • Tomáš Svorník

 

 

O hudobnej náuke

Predmet hudobná náuka vyučuje interný pedagóg:

 • Mgr. Mária Benková
 • Mgr. Dagmar Labáková

O akordeónovom oddelení

Hru na akordeóne vyučuje interný pedagóg:

 • Mgr. Veronika Harvancová

 a externý pedagóg:​

 • Ján Špirec

O speváckom oddelení

Spev vyučuje interný pedagóg:

 • Tamara Krnčánová, DiS.art.

O gitarovom oddelení

Hru na gitaru vyučuje interný pedagóg:

 • Mgr. Ivana Mičacíková

Hru na gitaru vyučuje externý pedagóg:

 • Radovan Hrbek

O husľovom oddelení

Hru na husle vyučujú interní pedagógovia:

 • Mgr. Alena Čičková
 • Mgr. art. Denisa Marcinová

 

O oddelení bicích nástrojov

Hru na bicie nástroje vyučuje externý vyučujúci:

 • Juraj Vrúbel