Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

O výtvarnom odbore

Vo výtvarnom odbore vyučujú vyučujúci:

Výtvarný odbor navštevujú deti a mládež, ktorí prejavujú záujem o výtvarné vzdelávanie. Cieľom práce vo výtvarného odboru je získať celoživotný vzťah k výtvarnému umeniu, schopnosť citlivo vnímať podnety z okolia, výtvarne na ne reagovať.

Ťažiskom výchovno-vzdelávacieho procesu vo výtvarnom odbore je vlastná výtvarná činnosť žiaka. Vyučovací proces je založený na individuálnom prístupe ku každému žiakovi.

Počas štúdia vo výtvarnom odbore sa deti oboznamujú s plošnými technikami (kresba, maľba, grafika), priestorovým vytváraním (modelovanie, sochárstvo, základy architektonickej tvorby) a rozširujúcimi disciplínami. V našej škole je to predovšetkým keramika.

Výtvarný odbor zahŕňa:

Prípravné štúdium – predškolská výtvarná výchova

1.–8. ročník I. stupňa základného štúdia – obdobie ZŠ

1.–4. ročník II. stupňa základného štúdia – pre žiakov od 14 rokov, ktorí absolvovali I. stupeň

Rozšírené vyučovanie – pre žiakov I. stupňa ZUŠ

Štúdium pre dospelých

Prípravný kurz z výtvarnej výchovy