Tanečná príprava

Žiaci prípravného štúdia tanečného odboru sa stretávajú s tanečnou prípravou.

 

Tanečná príprava obsahuje rovnaké tematické okruhy ako predmet hudobno-pohybová príprava, len s tým rozdielom, že na žiakov sú kladené postupne vyššie nároky v čistote prevedenia a uvedomovania si jednotlivých technických a tanečných prvkov. Prostredníctvom pohybovej prípravy sa u detí rozvíja pružnosť a sila svalových skupín a  formujú sa správne návyky postavenia jednotlivých častí tela. Pohybom v priestore si deti zlepšujú orientáciu v priestore a cítenie harmónie pohybu vo dvojici, trojici a  v skupine. Využitím pohybových hier so spevom vedieme deti k návyku zaspievať si.  Pohybové hry so spevom spolu s riekankami, vyčítankami, hrou na tele deťom pomáhajú k elementárnemu pochopeniu a cíteniu rytmu.