O škole

Zusbytca.sk

Prijímacie skúšky 3.- 4.mája 2017

Prijímacie skúšky do všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Bytči spojené s talentovou skúškou na školský rok 2017/2018

 budú prebiehať v dňoch 3. a 4. mája 2017 v čase 13.00 hod. - 17.00 hod. v budove ZUŠ - Zámok č. 105, Bytča

Zápisné na dieťa 2€.

 

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

Uchádzači o štúdium sa môžu prihlásiť do:

Úspešným vykonaním prijímacích skúšok, splnením vekovej hranice (od 5. rokov do 25 rokov) uchádzač spĺňa podmienky pre prijatie.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené  na tabuli oznamov vo vstupných priestoroch školy, na stránke Základnej umeleckej školy Bytča  a doručené rodičom (zákonným zástupcom) formou rozhodnutí o prijatí, či neprijatí žiaka na štúdium. 

Prihlášku na stiahnutie nájdete nižsie.