O škole

ZUŠ BYTČA

PRIJÍMACIE SKÚŠKY TERMÍNY

 

Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú v dňoch:

2. - 3. 7. 2020 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy

25. – 26. 8.2020 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy

 

Požiadavky:

Hudobný odbor

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. až po dospelých. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , na organe, hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres , cvičky/.

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov , osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

 

Zápisné: 2 €                                                                                

 

 

Viera Křížová

riaditeľka

                                                                                                                                                    PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ  V NIŽŠIE UVEDENOM LINKU

 

https://uloz.to/file/jRWIgqHOuKfB/prihlaska-doc

                                                                                                                                                                                         

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

Uchádzači o štúdium sa môžu prihlásiť do:

Úspešným vykonaním prijímacích skúšok, splnením vekovej hranice (od 5. rokov do 25 rokov) uchádzač spĺňa podmienky pre prijatie.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené  na tabuli oznamov vo vstupných priestoroch školy, na stránke Základnej umeleckej školy Bytča  a doručené rodičom (zákonným zástupcom) formou rozhodnutí o prijatí, či neprijatí žiaka na štúdium.