O škole

ZUŠ BYTČA

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - INFORMÁCIE

 

Prijímacie skúšky do ZUŠ

Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú v dňoch:

                                                                   2.5- 4.5. 2022                                                                  

v priestoroch školy

Požiadavky

Hudobný odbor:   

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

 

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

 

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres , cvičky/.

 

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov , osobný pohovor s dieťaťom. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

 

 

Zápisné: 2 €                                                                                                                                                 Viera Křížová

                                                                                                                                                                                 riaditeľ školy

 

 

 

Vyhláška č. 324/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej umeleckej škole

Spôsob prijímania žiakov na štúdium

 

(1) Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých (ďalej len „prijímacia skúška“).

(2) Prijímacie skúšky sa konajú spravidla od 1. apríla do 15. júna.

(3) Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať.

(4) Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov pre každý umelecký odbor a študijné zameranie.