O škole

O škole

Povinné informácie

Poskytovanie a zverejňovanie informácií.

Povinne zverejňované dokumenty:

Profil verejného obstarávateľa:

Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča je podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona ZUŠ Bytča zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča
Sídlo: Zámok 105, 014 01 Bytča
Štatutárny zástupca: Mgr. Viera Křížová, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:

E-mail: zusbytca@gmail.
Telefón: +421 41553 2377

IČO: 37809806
DIČ: 2021677020

Poskytovanie informácií:

Základná umelecká škola, Zámok 105, v Bytči ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Základná umelecká škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školy.

Žiadosti možno podať:

Informácie je možné poskytovať osobne na riaditeľstve školy v pondelok až piatok v čase od 10.00 do 11.00 hod. Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje:

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) nasledovne: