O škole

Štúdium

Druhy a formy štúdia

Prípravné štúdium je určené pre nadané deti predškolského veku.
Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Člení sa na 2 časti:

Základné štúdium (II. stupeň) má najviac 4 ročníky a nadväzuje na I. stupeň štúdia.
Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.
Skrátené štúdium je určené žiakom, ktorí začnú štúdium vo vyššom veku, alebo žiakom, ktorí sa pripravujú na štúdium na stredných alebo vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.

.