O škole

Školné

Školné

Výška školného v ZUŠ Bytča v školskom roku 2018/2019.

 

Školné sa uhrádza za obdobie september- december a január-jún.

Výška školného v individuálnej forme štúdia ( hudobný odbor) je 6,97 €/mes.

Výška školného v skupinovej forme štúdia (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor) je 3,48 €/ mes.