O škole

Školné

Školné

.

Výška školného v ZUŠ Bytča v školskom roku 2019 / 2020
 
Rodič uhrádza školné v dvoch platbách.
Školné sa uhrádza za obdobie september - december a január - jún.
V prípade odhlásenia svojho dieťaťa k polroku, rodič uhradí školné za mesiac január osobitne na účet školy.
 

Výška školného v individuálnej forme štúdia ( hudobný odbor) je 6,97 €/mes.

Výška školného v skupinovej forme štúdia (výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor) je 3,48 €/ mes.