O škole

Zuš bytča

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Bytči oznamuje, že prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnia

6. - 7. mája 2019

od 13.00 hod. - 17.00 hod. v ZUŠ Bytča

zápisné na dieťa 2€

 

 

 

Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

Uchádzači o štúdium sa môžu prihlásiť do:

Úspešným vykonaním prijímacích skúšok, splnením vekovej hranice (od 5 do 25 rokov) uchádzač spĺňa podmienky pre prijatie.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené  na tabuli oznamov vo vstupných priestoroch školy, na stránke Základnej umeleckej školy Bytča  a doručené rodičom (zákonným zástupcom) formou rozhodnutí o prijatí, či neprijatí žiaka na štúdium.