O škole

ZUŠ BYTČA

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY

 

Základná umelecká škola, Zámok 105 , 014 01 Bytča

 

Pokyny riaditeľa školy upravujúce prevádzku a vnútorný režim základnej umeleckej školy pre školský rok 2020/2021

 

 

Úvod

.......................................................................................................................................................

 

Tieto pokyny rešpektujú manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie vydaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.8.2020.

 

Riaditeľ školy vydáva pokyny na úpravu podmienok základnej umeleckej školy do konca školského roka 2020/2021 vo veciach:

 

A) prevádzky a vnútorného režimu základnej umeleckej školy pre školský rok 2020/2021,

 

B) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov.

 

Pokyny sú koncipované ako systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

 

 

Zelená fáza

(škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca)

 

 

Základné informácie

......................................................................................................................................................

 

 

 

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu

.......................................................................................................................................................

 

 

 

Odovzdávanie detí a kontrola ich zdravotného stavu pri príchode do ZUŠ

.......................................................................................................................................................

 

 

Pokyny k personálnemu zabezpečeniu prevádzky ZUŠ

.......................................................................................................................................................

 

 

Pokyny –zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba

.......................................................................................................................................................

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do ZUŠ, počas pobytu v budove a pri odovzdávaní dieťaťa zo ZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

Pokyny k organizácii vzdelávania

.................................................................................................................................................

 

 

Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov

.......................................................................................................................................................

 

 

Pri podozrení na COVID-19

 

V prípade potvrdenia ochorenia

 

Pracovno-právne vzťahy

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej umeleckej školy v Bytči, Zámok 105 po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní počas zelenej fázy. Upravuje základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V prípade oranžovej alebo červenej fázy bude škola postupovať a riadiť sa pokynmi dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

 

 

V Bytči, 2.9. 2020                                                                                                                  Mgr. Viera Křížová

                                               riaditeľka  školy

 

 

.