ZUŠ BYTČA

ZUŠ BYTČA

INFORMÁCIA K ÚHRADE ŠKOLNÉHO

 

Na základe stanovených pravidiel v školskom poriadku, školné za druhý polrok musí byť uhradené do 15. februára príslušného roku. Ak ste úhradu zatiaľ neurobili, je potrebné školné uhradiť čo najskôr.

 

Po skončení mimoriadnych opatrení sa situácia ohľadom zaplateného školného bude riešiť po prerokovaní so zriaďovateľom.

ZUŠ V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania až do odvolania pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou. Pedagógovia sú so žiakmi v kontakte, usmerňujú ich v práci, poskytujú konzultácie, individuálne interaktívne hodiny, pripravujú pre žiakov tvorivé úlohy a zadania. Postupne budeme úlohy aktualizovať a dopĺňať.

Ak hľadáte informácie, či podporu v súvislosti s domácim vyučovaním, odporúčame vám sledovať aj portál www.ucimenadialku.sk, kde môžete nájsť praktické rady a psychologickú podporu pri zvládnutí tejto mimoriadnej situácie.

O ďalších aktuálnych opatreniach a rozhodnutiach vás budeme informovať priebežne.

Prajeme všetkým veľa síl, trpezlivosti a najmä pevné zdravie.

 

Viera Křížová

HUDOBNÁ TEÓRIA - MATERIÁLY PRE ŽIAKOV !!!

 

Prosíme žiakov, aby si nižšie priložené materiály stiahli a vypracovali. Materiály sú určené pre žiakov prípravného ročníka, 1. ročníka, 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka.

Pripravila Mgr. Mária Benková

PRERUŠENIE VÝUČBY V ZUŠ BYTČA - KORONAVÍRUS - OZNAM !!!

Na základe opatrení, ktoré boli schválené krízovým štábom a predstaviteľmi vlády SR, bude od pondelka 16. marca DO ODVOLANIA prerušená výučba aj v našom školskom zariadení. Základná umelecká škola v Bytči ruší vyučovanie aj v piatok 13.3.2020. Týmto žiadame rodičov, aby v čase voľna, ktoré je schválené za účelom minimalizácie šírenia nákazy koronavírusom, dbali na to, aby ich deti nenavštevovali miesta s vyšším počtom ľudí. Zároveň prosíme rodičov o sledovanie aktuálnej situácie. Všetky potrebné informácie budeme aktualizovať a zverejňovať na webovej stránke ZUŠ Bytča.

Veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

Základná umelecká škola v BYTČI                                                                      r

Mgr. Viera Křížová

 

KORONAVÍRUS - OPATRENIA

OZNAM – Dôležité!

Na základe záverov krízového štábu Mesta Bytča, ktorý zasadal 10.3.2020, ZUŠ Bytča prijala s účinnosťou od 10.3.-do 24.3 nasledovné opatrenia:

  • rušia sa koncerty plánované na mesiac marec,
  • ruší sa výučba v Dome kultúry – žiaci LDO a TO budú mať hodinu v ZUŠ-ke,
  • pri návrate z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, po dobu 14 dní nechajte dieťa v karanténe,
  • v prípade akýchkoľvek príznakov infekcie dýchacích ciest neposielajte dieťa do školy,
  • dôsledne denne kontrolovať zdravotný stav detí

2 PERCENTÁ

 

Vážení rodičia,
každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy cestou jej rodičovského združenia. 

Ďakujeme za doterajšiu podporu a zároveň oznamujeme, že je našu školu opätovne možné podporiť vašimi 2 percentami z daní. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie vybavenia jednotlivých odborov formou nákupu materiálov a pomôcok pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor a taktiež sa finančné prostriedky použijú na nákup hudobných nástrojov a ich servis.

Za pomoc srdečne ďakujeme!
Mgr. Viera Křížová

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.1.2020

.

 

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 21.11.2019

.

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

.

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY 18. - 20.11.2019

.