Hudobný odbor

Hudobný odbor

O husľovom oddelení

Hru na husle vyučujú interní pedagógovia:

 

Husle sú sláčikový nástroj ktorý sa uplatňuje v sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Na husliach sa interpretuje hudba klasická, ľudová a v súčasnosti aj hudba populárna. Štúdium je sedemročné plus prípravný ročník. Začína zvyčajne v druhom ročníku ZŠ. Od štvrtého ročníka pribudne deťom predmet súborová hra. Tu si upevňujú doterajšie vedomosti a ich hra je obohatená o kolektívne muzicírovanie. Okrem vážnej hudby ich teší aj hra ľudových piesní a tancov.

Starší žiaci spolupracujú v zoskupeniach s hráčmi iných hudobných oddelení a s tanečným odborom.Po skončení štúdia v ZUŠ mnohí absolventi hry na husliach rozvíjajú svoj vzťah k hudbe vo folklórnych súboroch, niektorí pokračujú v štúdiu na konzervatóriu alebo na školách pedagogického zamerania.