Hudobný odbor

Hudobný odbor

O hudobnej náuke

Predmet hudobná náuka vyučuje interný pedagóg:

Hudobná náuka je povinným predmetom v každom ročníku. Žiaci si tu osvojujú základné hudobné pojmy formou interpretačných a percepčných činností. Na hodinách spájame hudobnú výchovu s výtvarným umením, pohybom a počúvaním hudby. Hudobná náuka poskytuje žiakom základy odborného vzdelania a vychováva aktívnych hudobníkov a poslucháčov hudby. Žiaci sa naučia rozlišovať jednotlivé hudobné vyjadrovacie prostriedky, orientovať sa v hudobných formách, žánroch a obdobiach.

Vyučuje sa: prípravná hudobná výchova 2 vyuč. hodina v I. polroku a 1 vyuč. hodina v II. polroku šk. roka v 1.–6. ročníku 1 hod. týždenne v 7. ročníku 1,5 hod. týždenne. Počet žiakov v skupine je 8–15.