Hudobný odbor

Hudobný odbor

O speváckom oddelení

Spev vyučuje interný pedagóg:

Svoj spevácky nástroj si nosí každý so sebou, preto spev patrí medzi najprirodzenejší ľudský prejav a pre deti je to najbližší a tým najprístupnejší spôsob hudobnej činnosti. Cieľom hodiny spevu je priblížiť žiakovi základné spevácke návyky (správna artikulácia, ovládanie hlasu, reprodukcia ľudových a umelých piesní bez – s inštrumentálnym sprievodom. A iné.)

Možnosti štúdia:

Žiaci navštevujú okrem spevu aj hodiny obligátneho nástroja (napr.klavír, akordeón, husle, gitara, zobcová flauta) a hodiny hudobnej náuky, čím je zabezpečený širší študijný rozsah. Tí najšikovnejší žiaci majú možnosť spolupracovať so žiakmi a pedagógmi hudobného odboru, čím vzniká možnosť ich realizácie a tiež reprezentácie školy na rôznych podujatiach (súťaže, koncerty...).

Individuálny prístu učiteľa ku každému žiakovi (jeden žiak na vyučovacej hodine) umožňuje pedagógovi voliť také metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce, ktoré rozvíjajú muzikálnu a technickú vyspelosť každého speváka.