Hudobný odbor

Hudobný odbor

O oddelení bicích nástrojov

Hru na bicie nástroje vyučuje externý vyučujúci:

Hra na bicie nástroje sa začala vyučovať v školskom roku 2007/2008.

V oddelení bicích nástrojov na I. stupni žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti potrebné k uplatneniu v hudobnej praxi. Štúdium na I. stupni je štvorročné. Po jeho ukončení je možné pokračovať v štúdiu na II. stupni.

Cieľom štúdia hry na bicích nástrojoch je naučiť žiaka vyjadriť charakter hudobnej myšlienky prostredníctvom bicieho nástroja. Rozvíjať techniku rúk a nôh od hry na malom bubne po hru na súprave bicích nástrojov. Kladieme dôraz na osobitosť individuality žiaka usmerniť profil špecializácie a orientácie tak, aby získal vedomosti a zručnosti v každej oblasti hudobného žánru.