O škole

O škole

Školský poriadok

Školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky Mš SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky Mš SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl (schválené Mš SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

Výročné správy.

Poslanie

Výchova detí a mládeže je vznešeným a náročným poslaním. Radostná a povznášajúca je práca s deťmi, ktorá svoj čas využíva zmysluplne.

História školy

Základná umelecká škola  v Bytči bola zriadená v šk.roku 1959/1960 ako pobočka Hudobnej školy v Žiline.