O škole

O škole

OBNOVENIE VYUČOVANIA OD 17. MÁJA 2021

Obnovenie vyučovania v ZUŠ od 17. mája 2021

 

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo: 2021/13405:1-A1810, s účinnosťou od 17.mája 2021 – sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach .

V individuálnej forme vzdelávania (od 17. mája 2021) budeme prezenčne vyučovať všetkých žiakov vo všetkých oddeleniach – to znamená aj spev aj dychové hudobné nástroje. 

Rovnako sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v kolektívnej forme vzdelávania – vo výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom odbore.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Základnej umeleckej školy Bytča pri prezenčnej forme sa riadi podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu; Manuálu pre základné školy – školský semafor (od 17.05.2021) vydaného (MŠ VVaŠ); platným Uznesením Vlády SR č. 229/2021, Vyhláškou ÚVZ SR, č. 200/2021 a Celoštátnym COVID AUTOMAT-om:

Podľa vyhlášky 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 4. 2021, sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na vstup do školy a pohyb v priestoroch školy je aj naďalej potrebný respirátor !

Bližšie informácie Vám podajú triedni učitelia a vedenie školy. 

 

VYUČOVANIE OD 3.5.2021

 

HUDOBNOM ODBORE od 3. mája 2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl.

Žiaci speváckeho a dychového oddelenia pokračujú naďalej v dištančnej forme vyučovania. Skupinové formy vyučovania (hudobná teória) pokračujú rovnako dištančnou formou.

 

ZUŠ Bytča

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - OZNAM

 

Milí rodičia,

v termíne od 1.4.2021 do 6.4.2021 sa uskutočnia VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. Vyučovanie bude pokračovať po prázdninách od 7.4.2021.

Prajeme vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

 

ZUŠ Bytča

 

 

 

!!! OZNAM !!!

 

 

Vyučovanie v hudobnom odbore
 
Od 8.marca 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní žiakov I.stupňa základných škôl
(okrem spevu a dychových nástrojov, kde žiaci pokračujú vo vyučovaní dištančne)
 
Riaditeľstvo ZUŠ

 

Príprava žiakov na talentové skúšky stredných škôl - dištančné vzdelávanie pod vedením pdg. Kataríny Prítelovej

 

Práce žiakov

 

Vanesa Majštiníková

 Iveta Chlebinová

 Oliver Drevenák

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Katarína Prítelová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Viera Křížová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Zuzana Kolláriková) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

!!! DÔLEŽITÝ OZNAM - ŠKOLNÉ II. POLROK !!!

 

Vážení rodičia,

ako prvé vám chcem vysloviť úprimnú vďaku. Vďaku za trpezlivosť, ústretovosť a podporu, ktorú našej škole preukazujete celé roky a najmä v ťažkej situácií, ktorej momentálne ako spoločnosť čelíme. Uvedomujeme si až príliš ako zasiahla do našich životov, vzala nám možnosti, radosti bežných dní, vzala nám blízkosť...Vzala nám všetko, čo bolo piliermi našej školy.

Chýbajú nám stretnutia s vami a vašimi deťmi, ktoré nenahradí dištančná výučba cez obrazovku počítača. Aj keď s niektorými  z vás sa už máme možnosť vídať na pôde našej školy, s úsmevom skrytým za rúškom to predsa nie je ono. Veríme však,  že sa všetko zmení a my budeme môcť na dnešnú situáciu už len s pokorou spomínať.

Nakoľko čas uplynul a nadchádza termín opätovnej úhrady školného (za II. polrok), chcem vás úctivo požiadať  o jeho úhradu. Školné je súčasťou nášho rozpočtu a bez neho by nebolo možné plne zabezpečiť prevádzku našej školy. Všetky údaje pre úhradu školného nájdete nižšie.

Úprimne ďakujem za pochopenie. S prianím lepších zajtrajškov a veľkou vďakou.

                                    Viera Křížová

 

 

Č. účtu:   SK76 5600 0000 0087 0929 3003

 

Platba za 2.polrok:

 

  • Individuálne vyučovanie – HO:                                                      41,82 €
  • Individuálne vyučovanie – žiaci prípravného ročníka HO:          20,88 €
  • Skupinové vyučovanie – VO, TO, LDO                                          20,88 €
  • Štúdium pre dospelých HO – študent                                            41,82 €

 

Variabilný symbol:

Uvádzajte číslo, ktoré nájdete v zozname vyučujúcich pri mene učiteľa vášho dieťaťa (variabilný symbol je zhodný s poradovým číslom).

 

P.č

Meno

Odbor, nástroj

Var.symbol

1.

Benková Mária

HO – keyboard, HN

1.

2.

Búšfyová Marta

HO – klavír, TO

2.

3.

Čičková Alena

HO – husle

3.

4.

Gálová Renáta

TO

4.

5.

Harvancová Veronika

HO – akordeón

5.

6.

Hrtánková Dominika

HO – klavír

6.

7.

Hrtánková Katarína

HO – flauta

7.

8.

Jakubík Peter

HO – saxofón

8.

9.

Kágerová Martina

HO – gitara, keyboard

9.

10.

Kianica Radovan

LDO

10.

11.

Kolláriková ZUZana

VO

11.

12.

Krnčanová Tamara

HO – spev

12.

13.

Křížová Viera

VO

13.

14.

Kučerová Ester

HO – klavír

14.

15.

Labáková Dagmar

HO – klavír, HN

15.

16.

Marcinová Denisa

HO – husle

16.

17.

Martinková Sabina

HO – klavír

17.

18.

Mičacíková Ivana

HO – gitara

18.

19.

Nedeljak Kristián

HO – klavír

19.

20.

Pigová Kristína

VO

20.

21.

Prítelová Katarína

VO

21.

22.

Radvanová Jarmila

HO – klavír

22.

23.

Špirec Ján

HO – akordeón

23.

24.

Terešová Dana

HO – klavír

24.

25.

Vaňouček Michal

HO – klavír

25.

26.

Vaňoučková Magdaléna

HO – klavír

26.

27.

Vrúbel Juraj

HO - bicie

27.