O škole

O škole

PODMIENKY VSTUPU DO PRIESTOROV ŠKOLY

 

Žiaci vstupujú do priestorov školy samostatne 5 minút pred vyučovaním. V prípade nutnosti sprievodu žiaka sprevádzajúca osoba ihneď po odprevadení žiaka opúšťa priestor školy.

Do priestorov školy je zákaz vstupu všetkým osobám okrem zamestnancov školy spĺňajúcim kritéria aktuálne platnej legislatívy v režime OTP. Ostatné osoby môžu vstúpiť do priestorov školy len so súhlasom riaditeľa školy po predložení aktuálne platných dokumentov požadovaných pre režim OTP.

Pri vstupe do priestorov školy aj naďalej platí dôsledné dodržiavanie aktuálne platných pandemických opatrení R (respirátor) – O (odstup) – R (dezinfekcia rúk) vrátane vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka.

 

 

                                                                                                                                                                               vedenie ZUŠ Bytča

OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY VYUČOVANIA OD 10.1.2022

 

Oznamujeme žiakom a rodičom, že v pondelok 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov a riadiť sa Školským semaforom.

 

--- ŠKOLSKÝ SEMAFOR ---

ONLINE VZDELÁVANIE - KOLEKTÍVNA VÝUČBA

!!! NOVÉ POVINNÉ TLAČIVÁ PRI VSTUPE DO ZUŠ

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

ROZVRH HODÍN - HUDOBNÁ NÁUKA

Rozvrh hodín hudobnej náuky si stiahnete v nasledujúcom odkaze:

 

--- KLIKNITE SEM ---

INDIÁNSKE LETO V ZUŠ-ke

 

Dotyk s umením, prepojenie detskej predstavy s realitou, skúšanie nového, sebarealizácia, spoločné prežívanie, priestor pre tvorenie... To všetko sa spojilo v umeleckom týždni pre deti organizovanom Základnou umeleckou školou v Bytči v termíne od 12.-16.júla 2021. Dlhá doba bez vzájomných kontaktov, pocit strádania medzi štyrmi stenami, túžba po stretnutiach a vzájomnej spolupráci nás motivovala k usporiadaniu nášho Indiánskeho leta.

Náplňou spoločných dní bola umelecká tvorba, deti si mali možnosť vyskúšať nové, nepoznané, zaujímavé techniky z oblasti výtvarnej, hudobnej a pohybovej tvorby. Pracovali sme spoločne vo výtvarných ateliéroch na tvorbe masiek, šperkov, lapačov snov, vyskúšali sme prácu s rôznymi materiálmi a technikami. V hudobnej sekcií mali deti možnosť vniknúť do tajov hudby, rytmov, zvukov, zistili, že hudba je všade navôkol, len jej treba načúvať. Pohybom zase dali priestor plynúcej energií, objavili nové možnosti prejavu a zbavili sa obáv.

V dnešnej uponáhľanej a náročnej dobe je umenie úžasným prostriedkom ako sa odpútať od tlaku, preto sme sa rozhodli deťom túto možnosť odkryť a naučiť ich ju využívať. Spojením zábavy, učenia, skúšania nového, kvalitne stráveným časom plným priateľstiev, radosti, pohody, objavovaním vlastných zručností, vznikol nezabudnuteľný projekt ku ktorému sa v spomienkach budeme všetci vracať. Veríme, že týmto krásnym projektom sme otvorili novú tradíciu letných dní v našej milovanej základnej umeleckej škole.

Kristína Pigová

TLAČIVO POVINNÉ PRI VSTUPE DO ZUŠ BYTČA

 

Vážení rodičia,

v nižšie uvedených odkazoch si prosím stiahnite tlačivo "VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI". Prosíme o odovzdanie vypísaného tlačiva pri prvom kontakte s triednym pedagógom.

Za pochopenie ďakujeme.

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI 

 

                                                                                                                                                                                                   ZUŠ Bytča

OBNOVENIE VYUČOVANIA OD 17. MÁJA 2021

Obnovenie vyučovania v ZUŠ od 17. mája 2021

 

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo: 2021/13405:1-A1810, s účinnosťou od 17.mája 2021 – sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach .

V individuálnej forme vzdelávania (od 17. mája 2021) budeme prezenčne vyučovať všetkých žiakov vo všetkých oddeleniach – to znamená aj spev aj dychové hudobné nástroje. 

Rovnako sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v kolektívnej forme vzdelávania – vo výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom odbore.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Základnej umeleckej školy Bytča pri prezenčnej forme sa riadi podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu; Manuálu pre základné školy – školský semafor (od 17.05.2021) vydaného (MŠ VVaŠ); platným Uznesením Vlády SR č. 229/2021, Vyhláškou ÚVZ SR, č. 200/2021 a Celoštátnym COVID AUTOMAT-om:

Podľa vyhlášky 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 4. 2021, sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na vstup do školy a pohyb v priestoroch školy je aj naďalej potrebný respirátor !

Bližšie informácie Vám podajú triedni učitelia a vedenie školy. 

 

VYUČOVANIE OD 3.5.2021

 

HUDOBNOM ODBORE od 3. mája 2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl.

Žiaci speváckeho a dychového oddelenia pokračujú naďalej v dištančnej forme vyučovania. Skupinové formy vyučovania (hudobná teória) pokračujú rovnako dištančnou formou.

 

ZUŠ Bytča

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - OZNAM

 

Milí rodičia,

v termíne od 1.4.2021 do 6.4.2021 sa uskutočnia VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. Vyučovanie bude pokračovať po prázdninách od 7.4.2021.

Prajeme vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

 

ZUŠ Bytča