O škole

O škole

2 PERCENTÁ

 

Vážení rodičia,
každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy cestou jej rodičovského združenia. 

Ďakujeme za doterajšiu podporu a zároveň oznamujeme, že je našu školu opätovne možné podporiť vašimi 2 percentami z daní. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie vybavenia jednotlivých odborov formou nákupu materiálov a pomôcok pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor a taktiež sa finančné prostriedky použijú na nákup hudobných nástrojov a ich servis.

TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2% SI STIAHNITE TU

 

Za pomoc srdečne ďakujeme!
Mgr. Viera Křížová

VIDEÁ - ZUŠ HĽADÁ NÁDEJ

 

V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť video-nahrávky žiakov zo všetkých odborov ZUŠ Bytča, ktorí sa zúčastnili školskej súťaže "ZUŠKA HĽADÁ NÁDEJ". Žiakom veľmi pekne ďakujeme za účasť v súťaži a pedagógom ďakujeme za prípravu žiakov.

 

------- KLIKNITE SEM -------

ZUŠKA HĽADÁ NÁDEJ - VÝSLEDKY

OZNAM - DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE DO KONCA KALENDÁRNEHO ROKA !!!

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme, že do konca kalendárneho roka bude ZUŠ Bytča pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

 

Vedenie ZUŠ Bytča

!!! PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZUŠ BYTČA OD 26.10.2020 !!!

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

na základe rozhodnutia ministra školstva, s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách. Pre žiakov budeme zabezpečovať dištančné vzdelávanie.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V období prázdnin sa nevyučuje.

O ďalších aktuálnych opatreniach a rozhodnutiach vás budeme informovať priebežne.

Prajeme všetkým veľa síl, trpezlivosti a najmä pevné zdravie.

 

Viera Křížová

 

Rozhodnutie ministra školstva si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze:

-- ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA --

ZRUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA OD 12.10.2020

 

Od 12.10. sa ruší skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

Vyučovanie sa bude uskutočňovať dištančnou formou. Vyučujúci budú pracovať so žiakmi a zadávať úlohy prostredníctvom stránky školy, interaktívna komunikácia bude prebiehať pomocou sociálnych sietí, cez Skype, WhatsApp..., konzultácie prostredníctvom telefónu a e-mailu. 

Naďalej sa vyučuje v hudobnom odbore, jedná sa len o individuálne vyučovanie - hra na hudobný nástroj a spev.

 

Prosíme žiakov, aby dodržiavali tie isté protiepidemiologické opatrenia ako doposiaľ (R-O-R). Nosenie rúšok platí pre žiakov všetkých ročníkov.

Naďalej platí povolenie vstupu do priestorov školy len žiakom a zamestnancom školy.

Nové informácie a zmeny budú vždy uverejnené na stránke školy www.zusbytca.sk, preto prosím rodičov žiakov o jej pravidelné sledovanie.

Ďakujem za pochopenie.

Viera Křížová - riaditeľka

 

ROZHODNUTIE MINISTRA O OPATRENIACH PRE ŠKOLY si môžete pozrieť v nasledujúcom linku:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ 

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY

 

Základná umelecká škola, Zámok 105 , 014 01 Bytča

 

Pokyny riaditeľa školy upravujúce prevádzku a vnútorný režim základnej umeleckej školy pre školský rok 2020/2021

 

 

Úvod

.......................................................................................................................................................

 

Tieto pokyny rešpektujú manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie vydaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.8.2020.

 

Riaditeľ školy vydáva pokyny na úpravu podmienok základnej umeleckej školy do konca školského roka 2020/2021 vo veciach:

 

A) prevádzky a vnútorného režimu základnej umeleckej školy pre školský rok 2020/2021,

 

B) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov.

 

Pokyny sú koncipované ako systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

 

 

Zelená fáza

(škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca)

 

 

Základné informácie

......................................................................................................................................................

 

 • Riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom stanovuje základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie COVID-19 a potreby dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení a odporúčaní.
 • Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Dochádzka do ZUŠ je umožnená len žiakom z rodín, ktoré nie sú karanténe.
 • Na základe pokynu riaditeľa školy sa realizuje zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov ZUŠ, dezinfekcia priestorov a hudobných nástrojov pred začiatkom otvorenia školy po prázdninách.

 

 

Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu

.......................................................................................................................................................

 

 • Prevádzková doba školy bude od 11.00 do 19.00 hodiny z dôvodu personálneho zabezpečenia prevádzky ZUŠ a potrebných hygienických opatrení na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy.
 • Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
 • Vzdelávanie bude prebiehať za sprísnených hygienických podmienok.
 • ZUŠ môžu navštevovať iba zdravé deti.
 • Pri príchode do školy pred vstupom do priestorov ZUŠ bude prebiehať zdravotný filter – meranie aktuálnej telesnej teploty bezkontaktným teplomerom za prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne inej sprevádzajúcej osoby. Deti, ktorým bude zistená zvýšená teplota alebo iné príznaky vírusovej infekcie (napr. nádcha, kašeľ, bolesť hlavy, nevoľnosť) nebudú môcť nastúpiť na vyučovanie do ZUŠ!
 • Základná umelecká škola odmeranú teplotu nikde nezaznamenáva, preto nevyžaduje súhlas so spracúvaním osobných údajov od zákonných zástupcov na daný účel.
 • Pri odovzdávaní detí je nutné počítať s dlhšou čakacou dobou a tvoriacim sa radom, a to z dôvodu prebiehajúcej kontroly zdravotného stavu a dodržiavania hygienických opatrení.

 

 

Odovzdávanie detí a kontrola ich zdravotného stavu pri príchode do ZUŠ

.......................................................................................................................................................

 

 • Žiak aj sprevádzajúca osoba vstupujú do priestorov budovy s ochranou tváre (rúško, šál a pod.). Pred vstupom do ZUŠ bude prebiehať zdravotný filter, meranie teploty pedagogickým alebo iným zamestnancom školy bezdotykovým teplomerom.
 • Sprevádzajúca osoba nevstupuje do priestorov ZUŠ.
 • Žiak si pri vstupe vydezinfikuje ruky prostriedkom na to určeným a odchádza do triedy. Vyučujúcemu odovzdá písomné vyhlásenie (ďalej v texte).

 

Pokyny k personálnemu zabezpečeniu prevádzky ZUŠ

.......................................................................................................................................................

 

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy.
 • Ostatné činnosti v ZUŠ (upratovanie, administratíva) zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci ZUŠ vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).

 

Pokyny –zákonný zástupca/ sprevádzajúca osoba

.......................................................................................................................................................

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do ZUŠ, počas pobytu v budove a pri odovzdávaní dieťaťa zo ZUŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Dodržiava pokyny riaditeľa ZUŠ, ktoré upravujú podmienky konkrétnej ZUŠ na obdobie do konca školského roka 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi ZUŠ, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty ana základe záveru zdravotného filtra.
 • Dieťa má mať so sebou náhradné rúško.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do ZUŠ alebo pri každom prerušení dochádzky vtrvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v záložke Dokumenty)
 • Tlačivá v prípade potreby poskytne aj škola, zákonný zástupca však na vyplnenie použije vlastné pero. Odporúčame prísť s vyplneným tlačivom, vtedy sa proces vybavenia jednotlivých žiakov urýchli.
 • S cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v ZUŠ, žiaci môžu prichádzať do ZUŠ len s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

 

Pokyny k organizácii vzdelávania

.................................................................................................................................................

 

 • Školské vyučovanie bude do 14.9. 2020 obmedzené na individuálnu formu. Žiaci navštevujúci skupinové vyučovanie začnú s dochádzkou až po 14.9.2020.
 • Zamestnanci ZUŠ zabezpečia podľa možností dostatočné vzdialenosti medzi žiakmi zdržiavajúcimi sa v spoločných priestoroch (na chodbách apod.).
 • Žiaci zdržiavajúci sa na chodbách musia nosiť rúško, resp. inú náhradu, napr. šál, šatku. Pri pobyte v triedach počas vyučovania nemusia nosiť rúško.Vyučujúci sa počas vyučovania budú chrániť ochranným štítom.
 • Je odporúčané organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť vyučovania tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho.
 • ZUŠ podľa aktuálnej situácie zváži organizovanie spoločných akcií–koncertov, besiedok a iných hromadných podujatí, kde dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb.
 • Žiaci, ktorí zostanú v karanténe budú mať možnosť vzdelávať sa  dištančne.

 

Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov

.......................................................................................................................................................

 

 • Pri ceste do ZUŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou, že sprevádzajú žiakov prvého ročníka.Sprevádza vždy len jedna osoba, ktorá obmedzí čas zdržiavania sa v ZUŠ na minimum.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch budovy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienickými a epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch tiež nosia rúško alebo ochranný štít.
 • Priestory ZUŠ a hygienické zariadenia a priestory WC sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby opakovane.
 • Vyučujúci po každej vyučovacej hodine miestnosť vyvetrá a vydezinfikuje kľučky na dverách, dotykové plochy a použité hudobné nástroje.
 • Osobitnú pozornosť bude venovať upratovací personál dezinfikovaniu vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Upratovací personál bol informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Na smetných košoch sú odstránené vrchné uzávery košov tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

 

Pri podozrení na COVID-19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Dieťa s možnými príznakmi COVID-19 počas dňa bude umiestnené do samostatnej izolačnej miestnosti a po kontaktovaní zákonných zástupcov ho títo bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak sa u zamestnanca ZUŠ objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa ZUŠ a opustí ZUŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

V prípade potvrdenia ochorenia

 • ZUŠ bude postupovať podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

 

Pracovno-právne vzťahy

 • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
 • Ak niektorí zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne na pracovisku, zamestnávateľ môže:
 •  sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky alebo
 •  ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky Základnej umeleckej školy v Bytči, Zámok 105 po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní počas zelenej fázy. Upravuje základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V prípade oranžovej alebo červenej fázy bude škola postupovať a riadiť sa pokynmi dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

 

 

V Bytči, 2.9. 2020                                                                                                                  Mgr. Viera Křížová

                                               riaditeľka  školy

 

 

ZAČIATOK VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZUŠ Bytča oznamuje, že vyučovanie v zmiešaných žiackych kolektívoch (hudobná náuka, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor) sa z dôvodu preventívnych hygienických opatrení voči COVID 19 začína až od 16.9.2020.

 

Vyučovanie v hudobnom odbore začína 7.9. 2020.

ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA, ROZHODNUTIA A POKYNY RIADITEĽSTVA ZUŠ BYTČA

 

V priložených súboroch sa nachádzajú informácie súvisiace s aktuálnou situáciou. Nachádzajú sa tu rozhodnutia ZRIADOVATEĽA a tiež RIADITEĽSTVA ZUŠ Bytča a s tým súvisiace pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZUŠ.

 

Súbory si môžete stiahnuť v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/tamhle/EEGzzudqITEt

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

.